Σώμα Εξελικτικών ΠΑραγωγών Μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Το πρόγραμμα «ΣΕΠΑΜΕ2» ξεκίνησε πιλοτικά τον Οκτώβριο του 2014 και αποτελεί την πρώτη απόπειρα να σχηματιστεί για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα βάση εξελικτικών δεδομένων από γραπτό και προφορικό λόγο μαθητών. Τα κείμενα που συγκροτούν το ΣΕΠΑΜΕ2 παράγονται από μαθητές οι οποίοι φοιτούν στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του ΕΚΠΑ και συμμετέχουν στα ειδικά τμήματα ενίσχυσης των παραγωγικών τους δεξιοτήτων (ΠΓΛ και ΠΠΛ). Την αποκλειστική ευθύνη για τα τμήματα αυτά έχουν οι ερευνήτριες του προγράμματος υπό την επιστημονική καθοδήγηση της επιβλέπουσας του έργου.